Kadıköy´de Yeni Umutlar Projesi

GİRİŞİMCİLİK İÇİN TEMEL PAZARLAMA BİLGİSİ

DR. ERCAN SARIDOĞAN

İÇİNDEKİLER

1. PAZARLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI
1.1. Pazarlamanın Tanımı
1.2. Pazarın Tanımı ve Pazar Türleri
1.3. Pazarlama Türleri
2. PAZARLAMA ANLAYIŞININ TARİHSEL GELİŞİMİ
2.1. Üretim Anlayışı Aşaması
2.2. Ürün Anlayışı Aşaması
2.3. Satış Anlayışı Aşaması
2.4. Modern Pazarlama Anlayışı
3. PAZARLAMA ÇEVRESİ VE STRATEJİK PLANLAMA
3.1. İşletme Dışı Çevrenin Pazarlamaya Etkileri
3.2. İşletme İçi Faktörlerin Pazarlamaya Etkileri
3.3. Pazarlamada Temel Değişkenler
3.4. Pazarlama Sürecinde Stratejik Analiz
4. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI VE BİLGİ SİSTEMİ
4.1. Pazarlama İçin Bilgi Sistemlerinin Önemi
4.2. Pazarlama Araştırmaları
5. TÜKETİCİ, KURUMSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARIN YAPISI
5.1. Tüketici Pazarlarının Yapısı
5.2. Kurumsal Pazarların Yapısı
5.3. Uluslar arası Pazarların Yapısı
6. PAZAR BÖLÜMLENDİRME, HEDEFLEME VE KONUMLANDIRMA
6.1. Pazar Bölümlendirme Süreci
6.2. Hedef Pazarların Seçim Süreci
6.3. Konumlandırma
7. PAZARLAMANIN TEMEL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ
7.1. Ürün ve Hizmetlerin Analizi
7.2. Fiyatlama Sürecinin Analizi
7.3. Tutundurma Sürecinin Analizi
7.4. Dağıtım Kanallarının Analizi
8. PAZARLAMA YÖNETİMİNDE ORGANİZASYON, UYGULAMA VE DENETİM
8.1. Pazarlam Bölümünü Organizasyon Yapısı
8.2. Uygulama Sürecinde Pazarlama Yönetimi
8.3. Denetim ve Performans Değerleme
9. YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR

KONULAR

A.PAZARLAMANIN KONUSU KAPSAMI GELİŞİMİ MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ

AMAÇ:

Pazarlamanın tanımını, kapsamını, pazarlama yönetiminin gelişme dönemlerini modern pazarlama yönetim anlayışını ve pazarlama konularını incelemedeki başlıca yaklaşımları kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Pazarlamanın konusunu kapsamını ve bazı özelliklerini açıklar
 2. Pazarlama yönetiminin gelişme dönemlerini ve modern pazarlama yönetimini açıklar
 3. Pazarlama konularını incelemede başlıca yaklaşımları söyler

B.PAZARLAMA ÇEVRESİ STRATEJİK PLANLAMA VE PAZARLAMANIN ROLÜ

AMAÇ:

Pazarlama sistemi ve pazarlamayı etkileyen makro, mikro işletme içi faktörler ile pazarlama yönetim sürecini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Pazarlama sistemini ve pazarlamayı etkileyen makro ve mikro dış çevre faktörlerini açıklar
 2. Pazarlamayı etkileyen pazarlama dışı işletme kaynak ve imkanları ile pazarlama karması unsurlarını açıklar
 3. Pazarlamanın yararları, çeşitleri stratejik işletme planlaması ve stratejik pazarlama sürecinin aşamaların söyler

C.PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

AMAÇ:

Pazarlama kararları için bilgi ihtiyacını, bilgi sistemini ve pazarlama araştırma sürecini, başlıca veri toplama metotlarını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmasının tanımlarını mahiyetini ve karşılıklı ilişkilerin söyler
 2. Pazarlama araştırma sürecini açıklar
 3. Birincil ve ikincil verilerin fayda ve sakıncaları ile anket, gözlem ve deney metotlarını açıklar

D.TÜKETİCİ PAZARLARI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI İLE ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLAR VE ENDÜSTRİYEL ALICI DAVRANIŞLARI

AMAÇ:

Tüketici Pazar çeşitleri, tüketici pazarlarının demografik, ekonomik özellikleri, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve satın alma karar süreci ile endüstriyel pazarın çeşitleri, yapısı ve özellikleri, endüstriyel alıcı davranışlarını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Tüketici pazarı ve çeşitlerini, demografik ve ekonomik özellikleri ile tüketici davranışların etkileyen sosyal, psikolojik kişisel faktörleri açıklar
 2. Tüketici satın alma karar sürecini söyler
 3. Endüstriyel pazarın mahiyeti ve önemi ile üretici, satıcı, işletme, hükümet ve kurumsal pazarları belirtir.
 4. Endüstriyel pazarın yapısı ve özellikleriyle satın alma metotlarını ve endüstriyel alıcı davranışlarını açıklar

E.PAZAR BÖLÜMLENDİRME, HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE TALEP TAHMİNLERİ

AMAÇ:

Pazar bölümlendirmenin yararları, bölümlendirme kriterleri ve şekilleri, hedef Pazar seçim stratejileri ve konumlandırma ile pazarların değerlendirilmesi ve satış tahminlerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Pazar bölümlendirmenin anlamı, yararları, sınırları ve başlıca Pazar bölümlendirme kriterleri ve şekillerini söyler
 2. Hedef Pazar seçim stratejilerini ve konumlandırmayı açıklar
 3. Pazarları değerlendirerek işletme satış tahminleri ve başlıca tahmin metotlarını söyler

F. PAZARLAMANIN TEMEL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ

MAMUL

AMAÇ:

Mamullerin sınıflandırılması yeni mamul geliştirme sürecini mamulün hayat seyri, marka, ambalaj, servis ve kalite stratejileri ile mamul farklılaştırmalarını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Mamulleri sınıflandırıp bazı pazarlama özelliklerini, mamul planlama, yeni mamul geliştirmenin önemini ve başarısızlık nedenlerini söyler
 2. Yeni mamul geliştirme sürecini ve mamulün hayat seyrini açıklar
 3. Marka, ambalaj ve kalite stratejilerini, mamul farklılaştırmayı moda olayını ve pazarlamadaki yerini açıklar

AMAÇLAR

 1. Fiyat, tutundurma ve dağıtım konularını kavrar
 2. Hizmet işletmelerindeki pazarlama stratejilerini bilir
 3. Pazarlamada örgütleme şekillerini kavrar

G.FİYAT

AMAÇ:

Uygulamadaki fiyatlama yöntemlerini, yeni mamul fiyatlandırma stratejilerini, mamul hattının fiyatlandırılmasını ve alıcıların fiyat değişikliklerine tepkilerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Fiyatın önemini hedeflerini ve fiyatlandırma sürecinde göz önünde tutulması gereken faktörleri açıklar
 2. Maliyete, talebe, rekabet yönelik psikolojik, iskontolu fiyat farklılaştırmalarını söyler
 3. Yeni mamul fiyatlandırma yöntemlerini açıklar
 4. Alıcıların fiyat değişikliklerine tepkilerini açıklar

H.TUTUNDURMA

AMAÇ:

Tutundurma araçlarının önemini, başlıca tutundurma metotlarını birbirleriyle kıyaslarını, özelliklerini ve bütçesini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Tutundurmanın önemini, başlıca tutundurma metotlarını ve temel özelliklerini, tutundurma bütçesini ve tutundurma karmasının seçimini etkileyen faktörleri söyler
 2. Kişisel satışın pazarlamadaki yeri ve önemini, satışçı çeşitlerini, satış süreci aşamaların, satıcıların bulunması ve seçimini, eğitimini, ücretlendirilmesini, denetlenmesi ve değerlendirilmesini bilir
 3. Reklamın amaçlarını, çeşitlerini, medya seçimini, mesajı, reklamcılık kurumlarını ve reklam etkinliğinin ölçülmesini açıklar
 4. Satış geliştirme metotlarını söyler
 5. Tanıtma ve halkla ilişkiler konusunu açıklar

I.DAĞITIM KANALLARI VE FİZİKSEL DAĞITIM

AMAÇ:

Başlıca dağıtım kanalı alternatifleri dağıtım politikalarını ve fiziksel dağıtım fonksiyonlarını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Başlıca dağıtım kanalı alternatiflerini ve dağıtım politikalarını açıklar
 2. Fiziksel dağıtım fonksiyonlarını söyler
 3. Uygulamadaki dağıtım kurumları örneklerle açıklar

İ.DOĞRUDAN PAZARLAMA VE HİZMET PAZARLAMASI

AMAÇ:

Doğrudan pazarlamanın amacını, yararların, şekillerini doğrudan posta ve tele-pazarlama özellikleri ile hizmet işletmeleri tanımını, çeşitlerini, özelliklerine ve pazarlama stratejilerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Doğrudan pazarlamanın amacını yararlarını, pazarlama şekillerini açıklar
 2. Doğrudan posta, tele pazarlama özelliklerini açıklar
 3. Hizmet işletmelerindeki pazarlama anlayışını açıklar
 4. Hizmetleri tanımlar çeşitlerini, özelliklerini ve pazarlama stratejilerin söyler

J.ELEKTRONİK TİCARET VE İNTERNETTE PAZARLAMA

AMAÇ:

e–Ticaret temel araçlarını, internette pazarlama tür ve unsurları ile pazarlama stratejilerini açıklar

DAVRANIŞLAR

 1. e-ticaret temel araçlarını açıklar
 2. İnternette pazarlama tür ve unsurların, yarar ve sakıncaların söyler
 3. İnternette pazarlama stratejilerini açıklar

F.PAZARLAMA YÖNETİMİ VE ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

AMAÇ:

Pazarlama yönetiminde planlama, organizasyon uygulama ve denetim ile uluslar arası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler ve pazara giriş şekillerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

 1. Pazarlama bölümünün organizasyon şekilleri, yetki devri koordinasyon, personel motivasyonu iletişim ve denetimini kavrar
 2. Uluslar arası pazarlama çevresi ve pazara giriş şekillerini açıklar

10. YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR

 • Kotler, Philip (1999), Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri Türkmen Kitabevi 14. Basim 2004 İstanbul
 • Tek, Ömer Baybars (1999), Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım ve Türkiye Uygulamaları, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • www.danismend.com
 • www.bilgiyonetimi.org